Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koncept Government 2.0  v praxi predstavuje implementáciu wikinomických prístupov do štátnej  a verejnej správy.
Kľúčové východiská sú je otvorenosť a transparentnosť.
Cieľom a zároveň nástrojom konceptu je maximálne zapojenie občanov (citizens engagement).
Ďalším cieľom a konceptom zároveń je podpora spolupráce v rámci správnych orgánov - formálnej aj neformálnej.

Prvým krokom k aplikácii konceptu Government 2.0 je zverejňovanie všetkých dát ktoré nie sú tajné v takej forme ktorá umožní občanom ich ďalšie spracovanie (vytváranie aplikácií nad verejnými dátami). 

Zverejňovanie dát podľa konceptu OpenData  - (napr. zmlúv s dodávateľmi, tendrov, zadaní, zápisov z rokovaní) významne zvyšuje transparentnosť,, čitateľnosť a důveryhodnosť štátnej správy.

Príklad eGOV z praxe

Dobrým ilustratívnym príkladom je prístup lokálnej vlády v kandskej provinci British Columbia.
Dali si za cieľ dosiahnuť maximálne zapojenie občanov (citizens engagement).

Definujú 3 základné princípy:

  1. Empower citizens to create value from open government data.
  2. Save citizens’ time in their interaction with government and make it easier to access better quality services.
  3. Encourage collaboration in the public service because it is integral to delivering quality service to citizens.

Podporujú úradnikov vo vyuźívaní sociálnych sietí pri komunikácii s občanmi.
Materiály sú prístupné na tejto stránke: http://www.gov.bc.ca/citz/citizens_engagement/index.html - vpravo (links) a zaujímavé su všetky, napr.aj ten kde ministerstvo popisuje úradníkom ako používať soc. media v kontakte s občanmi (popisuje použitie - nezakazuje!).
Koncepčný materiál je tu: http://www.gov.bc.ca/citz/citizens_engagement/gov20.pdf